Preskocit navigáciu

Obdobie rokov 2002-2005


Vojenská polícia roku 2002 pokračovala v plnení úloh, ktoré pre ňu vyplývali zo všeobecne záväzných právnych predpisov, strategických a koncepčných dokumentov - Ozbrojené sily Slovenskej republiky - model 2010, Dlhodobý plán štruktúry a rozvoja ozbrojených síl.

Zásadné zmeny dotýkajúce sa priameho výkonu činnosti Vojenskej polície priniesla novela zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok). Jej prijatím sa zmenilo trestno-procesné postavenie poverených orgánov Vojenskej polície. Od 1. októbra 2002 sú oprávnené vykonávať skrátené vyšetrovanie o trestných činoch príslušníkov Ozbrojených síl, pre ktoré zákon stanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou neprevyšujúcou tri roky.

Obdobie rokov 2002-2005 -IObdobie rokov 2002-2005 -IObdobie rokov 2002-2005 -IObdobie rokov 2002-2005 -I


Osobitný dôraz sa kládol na dokončenie odbornej prípravy, výcviku a materiálneho zabezpečenia jednotky Vojenskej polície určenej na plnenie úloh v mierových misiách. Vyvrcholením bolo stmeľovacie cvičenie, ktoré sa uskutočnilo vo Vojenskom výcvikovom priestore Lešť. V závere cvičenia sa 18. apríla 2002 zúčastnili aj predstavitelia ministerstva obrany, Generálneho štábu ozbrojených síl, základných zložiek Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pridelenci obrany akreditovaní v Slovenskej republike, zástupcovia masmédií a ďalší hostia. Štátny tajomník ministerstva obrany ocenil úroveň výcviku a pripravenosť jednotky na plnenie úloh v mierových misiách. Týmto Vojenská polícia splnila úlohu vyplývajúcu z Partnerských cieľov Armády Slovenskej republiky na roky 2001-2006. Vojenská polícia v nadväznosti na integračné ambície Slovenskej republiky po prvýkrát v histórii Vojenskej polície i ozbrojených síl Slovenskej republiky zorganizovala a vykonala medzinárodný kurz "Vojenskej polície - CENCOOP". Kurzu sa zúčastnilo 25 vojenských policajtov členských krajín CENCOOP.

Hlavnými funkcionármi v boli: plk. JUDr. František ZEMKO, plk. Ing. Alojz MARUŠA, plk. Ing. Ján MATLÁK, pplk. Ing. Vladimír RAJNOHA, pplk. Ing. Štefan MORAVČÍK, pplk. Ing. Ľudovít VOJTEK, plk. Ing. Miloš BABUŠÍK, pplk. Ing. Viliam LESKO.

V nadväznosti na celkom pozitívny vývoj bezpečnostnej situácie v Ozbrojených silách Slovenskej republiky po roku 2001 sa Vojenská polícia podieľala na vypracovaní preventívnych programov zameraných na zníženie vojenskej a majetkovej kriminality páchanej zvlášť vojakmi povinnej služby. Pozitívny vplyv na vývoj mala aj celoarmádna odborná konferencia "Prevencia kriminality a ozbrojené sily SR - model 2010", ktorá sa uskutočnila 14. mája 2002 v Dome Armády Trenčín. Konferencia vytýčila opatrenia na zvýšenie úrovne vojenskej disciplíny a poriadku a na zníženie protispoločenských deliktov v období rokov 2003 až 2006. Dôraz sa tiež kládol na kontrolu zabezpečenia ochrany majetku a výkon strážnej a dozornej služby, na boj proti terorizmu a organizovanému zločinu, na ochranu pred zneužívaním alkoholických nápojov a ochranu nefajčiarov, na boj proti drogám v Ozbrojených silách, na kontrolu režimu života vojsk a ochranu práv a chránených práv a záujmov vojakov.

Obdobie rokov 2002-2005 -IIObdobie rokov 2002-2005 -IIObdobie rokov 2002-2005 -IIObdobie rokov 2002-2005 -II


Rok 2003 charakterizovala realizácia úloh vyplývajúcich z integračných snáh o začlenenie Slovenskej republiky do Severoatlantickej aliancie a Európskej únie, prebiehajúcimi a pripravovanými reorganizačnými zmenami v Ozbrojených silách. Tieto reorganizačné zmeny mali podstatný vplyv na charakter, rozsah a úroveň plnenia úloh Vojenskej polície.

V roku 2003 bolo ťažisko činnosti Vojenskej polície položené na výkon poriadkových hliadok a preventívno-bezpečnostných akcií. Dôraz bol položený na kontrolu zabezpečenia ochrany majetku štátu, kontrolu oprávneného vstupu osôb a techniky do útvarov a zariadení Ozbrojených síl, výkon strážnej a dozornej služby, na boj proti terorizmu a organizovanému zločinu, na ochranu pred zneužívaním alkoholických nápojov a ochranu nefajčiarov, na zabezpečenie realizácie Národného programu boja proti drogám do roku 2003 s výhľadom do roku 2008 v Ozbrojených silách a na kontrolu režimu života vojsk a ochranu práv a chránených záujmov vojakov.

Rok 2004 bol charakterizovaný vstupom Slovenskej republiky do NATO, z čoho vyplynuli reorganizačné zmeny v Ozbrojených silách, ktoré bezprostredne ovplyvnili aj činnosť Vojenskej polície. Zvláštna pozornosť sa upriamovala na odbornú prípravu, výcvik a materiálne zabezpečenie jednotky Vojenskej polície určenej na plnenie v mierových misiách, ktorá vyvrcholila v dňoch 20. - 24. septembra medzinárodným cvičením SLOVIT 2004 vo Vojenskom výcvikovom priestore Lešť za účasti jednotky talianskych Carabinierov. Cieľom cvičenia bolo zvýšiť interoperabilitu jednotky Vojenskej polície, zjednotiť postupy pri riešení štandardných úloh policajnej praxe s postupmi zaužívanými v NATO, ako aj nadviazať priame kontakty.

Hlavnými funkcionármi boli: plk. JUDr. František ZEMKO, plk. Ing. Alojz MARUŠA, plk. JUDr. Stanislav BERO, plk. Ing. Ján MATLÁK, pplk. Ing. Vladimír RAJNOHA, pplk. Ing. Štefan MORAVČÍK, pplk. Mg. Peter ČECH, pplk. Ing. Ľudovít VOJTEK, pplk. Mgr. Igor JANÍK, plk. Ing. Miloš BABUŠÍK, pplk. Ing. Viliam LESKO, pplk. Ing. Jozef GANDŽALA.

Hlavnou úlohou v policajnej praxi bolo naďalej zabezpečiť kvalifikované splnenie úloh a opatrení vyplývajúcich z vládneho programu s dôrazom na úlohy stanovené v Komplexnom programe boja so zločinnosťou a v Akčnom pláne boja proti korupcii. Na základe programového vyhlásenia vlády Veliteľstvo Vojenskej polície aktualizovalo Komplexný program boja so zločinnosťou na rok 2004.

V tomto roku sa Vojenská polícia podieľala na zabezpečení významných vojenských akcií, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, ako aj pietnych aktov s účasťou vojenskej i civilnej verejnosti:

IDEE 2004 v Trenčíne - medzinárodná výstava vojenskej techniky,
SIAD 2004 v Bratislave - medzinárodný letecký deň,
Oslavy 60. výročia SNP v Banskej Bystrici,
60. výročie Karpatsko-duklianskej operácie vo Svidníku,
Parlamentné zhromaždenie NATO v Bratislave.

Rok 2005 bol charakterizovaný najmä realizáciou úloh vyplývajúcich z "Predbežného nariadenia náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl na implementáciu Návrhov (cieľov) síl 04 NATO (Force proposals - FP, Force goals - FG) vo fáze prípravy tvorby čaty, ktorou Vojenská polícia prispievala do návrhu síl vysokej pripravenosti, očakávaním schválenia poslaneckého návrhu novely zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v Národnej rade Slovenskej republiky, ktorý dňa 10. mája 2005 schválila pod č. 240/2005 Z. z.. Na základe úlohy - participovať na výcviku príslušníkov irackých bezpečnostných zložiek Vojenskou políciou bola spracovaná "Dohoda medzi ministerstvami obrany Slovenskej republiky a Irackej republiky o výcviku príslušníkov Irackej republiky" a "Technická dohoda". Samotný výcvik bol realizovaný koncom roka vo VVP Lešť. V projekte mnohonárodného práporu vojenskej polície NATO pod vedením Poľska riešila úlohy účasti čaty vojenskej polície. Taktiež sa Vojenská polícia podieľala na novele Trestného zákona, Trestného poriadku a zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktoré priamo ovplyvňujú činnosť Vojenskej polície.

V policajnej činnosti sme sa významnou mierou podieľali na zabezpečení summitu BUSH - PUTIN v Bratislave a na zabezpečení delegácie Vojenskej polície Turecka a jej zoznámenie s činnosťou Vojenskej polície Generálneho štábu Ozbrojených síl.

V oblasti zahraničnej spolupráce sme sa zúčastnili ukážok výcviku Vojenskej polície Armády Českej republiky, návštevy veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky IDET v Brne, vyhodnotenia protokolu o vzájomnej spolupráci Vojenských polícií Českej a Slovenskej republiky a 15. výročia založenia Vojenskej polície Poľskej republiky.

Na základe zákona č. 240/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o Vojenskej polícii č. 124/1992 Zb. bol vydaný Rozkaz Ministra obrany, ktorým Vojenská polícia prešla do priamej podriadenosti Ministra obrany Slovenskej republiky. Bola vytvorená nová organizačná štruktúra a zároveň boli navýšené stavy Vojenskej polície. Nová organizačná štruktúra Vojenskej polície bola schválená ministrom obrany s účinnosťou od 1. júla 2005.
Skočiť na menu


Skočiť na menu


Share