Preskocit navigáciu

Prvá tohtoročná Vojenská rada náčelníka GŠ OS SR


Prvá tohtoročná Vojenská rada náčelníka GŠ OS SR

Dnes 27. februára 2013 sa na pôde Generálneho štábu v Bratislave uskutočnilo prvé tohtoročné zasadnutie Vojenskej rady náčelníka Generálneho štábu OS SR.

Členovia rady na dnešnom zhromaždení prerokovali dokument o využití odborníkov z civilného sektora, dobrovoľnej vojenskej služby a aktívnych záloh pre službu v ozbrojených silách v stave bezpečnosti. Tento materiál novým spôsobom definuje využitie alternatívnej formy doplňovania ozbrojených síl v stave bezpečnosti s využitím dobrovoľnej vojenskej služby, aktívnych záložných síl a krátkodobých kontraktov. Hlavným prínosom je efektívnejšie a hospodárne využívanie personálnych aj finančných zdrojov, reálne použitie vojakov aktívnych záložných síl pri krízových situáciách nevojenského charakteru v stave bezpečnosti, posilnenie spôsobilostí ozbrojených síl plniť úlohy medzinárodného krízového manažmentu a v prípade zvýšeného operačného tempa ozbrojených síl, a v neposlednom rade tvorba záloh ozbrojených síl. Uvedený materiál náčelník GŠ schválil a následne bude predložený na vnútrorezortné pripomienkové konanie a na schválenie ministrovi obrany SR.

Ďalším dôležitým materiálom, predloženým na prerokovanie, bola koncepcia rozvoja zdravotníckych spôsobilostí, pričom materiál popisuje súčasný stav, pomenuváva kľúčové problémy s cieľom nájdenia konsenzuálneho postupu pri ich riešení, s dôrazom na potreby ozbrojených síl a súčasný legislatívny stav. Predložený materiál bol schválený.

Ďalším schváleným dokumentom je koncepcia zabezpečovania skladovania, zásobovania, distribúcie PHM a modernizácie techniky PHM v OS SR s výhľadom do roku 2020. Cieľom materiálu je navrhnúť poskytovanie komplexnej podpory v oblasti PHM a opatrenia na zabezpečenie riešenia problematických oblastí, v nadväznosti na ich zefektívnenie z pohľadu ekonomickej, technicko-materiálnej a časovej náročnosti distribúcie materiálu PHM, s dôrazom na hospodárne využitie pridelených finančných prostriedkov.

Posledným schváleným dokumentom dnešného stretnutia je koncepcia zabezpečenia naturálneho odievania profesionálnych vojakov od roku 2014. Prítomní členovia boli informovaní o súčasnom stave poskytovania naturálneho odievania profesionálnych vojakov a nedostatkoch vyplývajúcich zo súčasného systému. Materiál uvádza možnosti opatrení k zníženiu pretrvávajúceho deficitu nevyužitých mesačných výstrojných náležitostí a zámysel scivilnenia služby naturálneho odievania. Uvedený materiál bude zaradený do rokovania Kolégia ministra obrany SR v mesiaci marec.

Na záver dnešného rokovania náčelník GŠ poďakoval členom Vojenskej rady za ich aktívnu účasť a zároveň prítomných motivoval a vyzval k precíznej a zodpovednej práci pri spracovávaní a posudzovaní dokumentov v súlade s Plánom práce Vojenskej rady na rok 2013. V uvedenej súvislosti generálporučík Vojtek indikoval následné rokovanie Vojenskej rady dňa 27. marca 2013.Autor: KaNGŠ , Foto: Ilustračné foto - Dátum: 27.02.2013
Čítanosť: 10394
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share