Preskocit navigáciu

generál Ľubomír Bulík: Splniť priority a udržať kritické spôsobilosti


generál Ľubomír Bulík: Splniť priority a udržať kritické spôsobilosti
Na určenie východísk, priorít a z nich vyplývajúcich rozhodujúcich úloh v budúcom výcvikovom roku bola zameraná konferencia, ktorú organizoval Generálny štáb ozbrojených síl SR vo štvrtok 2. decembra v Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Konferencie sa zúčastnilo 206 účastníkov od veliacich poddôstojníkov cez príslušníkov operačných veliteľstiev až po úplnú generalitu ozbrojených síl.

Počas konferencie účastníci v panelových diskusiách hovorili o konkrétnych rozhodujúcich úlohách, ktoré vyplývajú z navrhovaných zámerov. Návrh zámeru plnenia úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky vo výcvikovom roku 2011 je smerovaný do týchto oblastí plnenia úloh:

1. V plnom rozsahu zabezpečiť splnenie úloh OS SR v operáciách a misiách medzinárodného krízového manažmentu, v systéme NATINADS a Leteckej pátracej a záchrannej služby, komplexne zabezpečiť zmeny príspevkov OS SR vo všetkých operáciách v súlade s mandátom Národnej rady SR a posilniť pripravenosť spôsobilostí jednotiek ozbrojených síl vyčleňovaných na plnenie úloh krízového manažmentu SR.

2. Cielenou alokáciou a efektívnym využívaním disponibilných zdrojov udržať, respektíve dosiahnuť, minimálnu akceptovateľnú úroveň kritických spôsobilostí vyčlenených a pripravovaných príspevkov OS SR v zmysle medzinárodných záväzkov do Síl rýchlej reakcie NATO, Centra výnimočnosti EOD a nasaditeľného modulu komunikačných a informačných systémov NATO.

3. V núdzovom režime práce veliteľstiev a jednotiek a s maximálne účinnou realokáciou všetkých využiteľných personálnych, finančných a vecných zdrojov udržať minimálnu akceptovateľnú úroveň kritických spôsobilostí Cieľov síl NATO a príspevkov OS SR v zmysle medzinárodných záväzkov.

Výsledkom diskusií sú výstupy v podobe náčrtu Zámeru plnenia úloh vo VR 2011 po jednotlivých prioritách, predbežného plánu prípravy a rotácie jednotlivých príspevkov do operácií medzinárodného krízového manažmentu vrátane plánovaných zmien mandátu. Výsledkom sú aj hlavné opatrenia a predpokladaný cieľový stav dosiahnutých spôsobilostí v rámci plnenia rozhodujúcich úloh v oblasti vojenského letectva a predbežný návrh hlavných úloh a opatrení, ktoré je nutné prijať a plniť pre zabezpečenie splnenia cieľov a záväzkov.

Závery konferencie vytvorili predpoklady na kvalitné spracovanie hlavných plánovacích dokumentov na Výcvikový rok 2011 a zabezpečia maximálne účelné použitie pridelených zdrojov pre splnenie rozhodujúcich úloh s minimálnym dopadom krátenia rozpočtu na spôsobilosti ozbrojených síl SR. Vzhľadom na výrazne obmedzené pridelené finančné prostriedky na rok 2011, ktoré nepokrývajú požiadavku na naplnenie najprioritnejších úloh bude vo výcvikovom roku 2011 nevyhnutné pristúpiť ku krízovému plneniu úloh prípravy a výcviku vojsk.

Podľa náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR generála Ľubomíra Bulíka bolo nutné stanoviť priority s rôznou mierou pokrytia zdrojmi, identifikovať rozhodujúce úlohy a použiť cielené predurčenie vojenských útvarov a zariadení ozbrojených síl SR ako nástroj na zníženie rozsahu zodpovednosti jednotlivých veliteľov. „Naše úsilie musíme sústrediť na plnenie priorít a minimalizáciu dopadov nedostatku finančných zdrojov na zabezpečenie plnenia úloh s cieľom zabezpečiť plnenie rozhodujúcich úloh a udržať kritické spôsobilosti OS SR,“ zdôraznil generál v úvode konferencie.

Účastníci konferencie pracovali v troch diskusných paneloch, kde najprv vyhodnotili splnenie priorít stanovených na rok 2010 a identifikovali hlavné pozitívne a negatívne skúsenosti z ich plnenia. Funkcionári v jednotlivých paneloch na základe priorít na rok 2011 analyzovali ich realizovateľnosť a spresnili spôsob ich plnenia s dôrazom na rozhodujúce úlohy a predurčenie vojenských útvarov a zariadení OS SR. Kľúčovým bolo nájsť najúčinnejšie metódy pre udržanie spôsobilostí bez nároku na dodatočné zdroje a identifikovať možnosti eliminácie respektíve minimalizácie rizík pri ich realizácii. Nevyhnutné je aj udržanie pripraveného personálu v oblasti velenia a riadenia ozbrojených síl a špecialistov, ako sú lekári, piloti, pyrotechnici a ďalší, ktorých už získané spôsobilosti sú pre ozbrojené sily kľúčové.

Podľa generála Bulíka konferencia splnila svoj cieľ. „Konferencia vytvorila fórum komunikácie, fórum korektnej a plodnej polemiky, fórum na kritickú reflexiu a strategický pohľad za horizont. Opatrenia vyplývajúce z panelových diskusií k zámeru nám vytvorili východiskovú bázu pre nasledujúce plánovacie procesy a odborné rozhodovanie. Tak ako v ostatných rokoch budeme hľadať cesty, ako udržať rovnováhu medzi požiadavkami a zdrojmi. Skvalitnenie systému plánovania, programovania a rozpočtovania, ako aj nastavovanie ďalších systémových zmien je cestou k udržaniu tejto rovnováhy. To je pre nás – velenie ozbrojených síl – základným východiskom pri manažovaní personálu a všetkých procesov súvisiacich s poslaním ozbrojených síl,“ zdôraznil Bulík. „Priority, ktoré sme si stanovili musíme následne rozpracovať do jednotlivých úloh a oblastí tak, aby nedochádzalo k výrazným kritickým nedostatkom v základnom poslaní OS SR, ktorým je ochrana bezpečnosti obyvateľov SR,“ dodal náčelník generálneho štábu. „Uvedomujeme si, že niektoré ambície hlavne v oblasti modernizácie nebudeme môcť realizovať. Bezpodmienečne však musíme udržať aspoň kritické spôsobilosti, ktorých strata by už nemusela byť v budúcnosti vôbec obnoviteľná,“ zdôraznil generál.

Ozbrojené sily SR budú vo výcvikovom roku 2011 plniť svoje úlohy v mimoriadne náročných podmienkach negatívnych následkov svetovej finančnej a hospodárskej krízy a pokračujúceho dramatického zníženia rozpočtových prostriedkov na zabezpečenie ich činnosti. Súčasne musia aj naďalej plnohodnotne reagovať na rozhodujúce požiadavky na zabezpečenie plnenia základných medzinárodných záväzkov predovšetkým v rámci účasti v operáciách medzinárodného krízového manažmentu a udržiavaní minimálnych požadovaných spôsobilostí a kapacít pre okamžité nasadenie v rámci domáceho krízového manažmentu.

Konferencia k zámerom plnenia úloh v roku 2011Konferencia k zámerom plnenia úloh v roku 2011Konferencia k zámerom plnenia úloh v roku 2011Konferencia k zámerom plnenia úloh v roku 2011Konferencia k zámerom plnenia úloh v roku 2011Konferencia k zámerom plnenia úloh v roku 2011Konferencia k zámerom plnenia úloh v roku 2011Konferencia k zámerom plnenia úloh v roku 2011Konferencia k zámerom plnenia úloh v roku 2011Konferencia k zámerom plnenia úloh v roku 2011

Autor: hovorca ozbrojených síl SR , Foto: AOS - Alena Haragová - Dátum: 03.12.2010
Čítanosť: 41822
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share