Preskocit navigáciu

Júlový výber nových príslušníkov pre Sily pre špeciálne operácie


Júlový výber nových príslušníkov pre Sily pre špeciálne operácie

 

 V súlade s Nariadením náčelníka Generálneho štábu OS SR č.: VeSŠO-135/2021 zo dňa 16. februára 2021 o výbere profesionálnych vojakov k Silám pre špeciálne operácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky vyhlasuje veliteľ Síl pre špeciálne operácie výber profesionálnych vojakov k Silám pre špeciálne operácie. 

 Výber sa uskutoční formou sústredeného výcviku jednotky v dvoch fázach v priestoroch Výcvikovej základne Síl pre špeciálne operácie a 5. pluku špeciálneho určenia, Rajecká cesta 18, Žilina.

 

 

I. fáza v termíne 6. – 10. 7. 2021 pre všetky útvary SŠO, t. j. pre:

 

·         zabezpečovací a bojový úsek 5. pluku špeciálneho určenia,

·         Veliteľstvo síl pre špeciálne operácie,

·         Výcvikovú základňu Síl pre špeciálne operácie,

·         Stredisko civilno-vojenskej spolupráce a psychologických operácií,

·         23. motorizovaný prápor.

 

II. fáza v termíne 10. – 15. 7 2021 pre:

 

·         bojový úsek 5. pluku špeciálneho určenia,

 

 

Vážení uchádzači,

 

v prípade potreby doplňujúcich informácii, najmä voľných funkcií, môžete kontaktovať poverených pracovníkov príslušných útvarov a jednotiek na týchto telefónnych číslach:

·         Veliteľstvo síl pre špeciálne operácie - 0960 331 690, 331 664

·         5. pluk špeciálneho určenia – 0960 44 22 11, 44 22 10

·         Výcviková základňa Síl pre špeciálne operácie – 0960 44 27 07, 44 27 17

·         Stredisko civilno-vojenskej spolupráce a psychologických operácií - 0960 48 28 51, 0903 824 669

·         23. motorizovaný prápor - 0960 55 08 11, 55 08 12

 

 

 Podmienky pre zaradenie profesionálneho vojaka (ďalej len „uchádzač“) do výberu:

 

·         zdravotná klasifikácia "A" (nie lekárske vysvedčenie, len potvrdenie od lekára o zdravotnom stave), 

·         plavec,

·         predloženie požadovanej dokumentácie.

 

 

  Požadovanou dokumentáciou sa rozumie: 

 

·         písomná žiadosť profesionálneho vojaka o zaradenie do výberu (príloha č. 1) s uvedeným mobilným telefonickým kontaktom vojaka žiadajúceho o zaradenie do výberu. V “Žiadosti o zaradenie do výberu k Silám pre špeciálne operácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky" označte jednotku/y poradovým číslom – podľa Vašej priority - v ktorej máte záujem slúžiť,

·         motivačný list (príloha č. 2),

·         overená kópia osobnej „B“ karty profesionálneho vojaka (postačuje overenie personálnym pracovníkom útvaru), 

·         lekárske potvrdenie so záverom “schopný vykonať výber” (príloha č. 3),

·         čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka o tom, že je plavec (príloha č. 4),

·         čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka o tom, že voči nemu nie je vedené trestné stíhanie (príloha č. 5),

·         čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka o členstve v občianskych združeniach a spolkoch (príloha č. 6),

·         výpis z písomného rozkazu veliteľa o vyslaní profesionálneho vojaka na vykonanie výberu (výpis vojak predloží v prvý deň výberu),

·         overená fotokópia stredoškolského vzdelania (výučný list/maturitné vysvedčenie - postačuje overenie personálnym pracovníkom útvaru),

·         osvedčenia o absolvovaných kurzoch a školeniach (napr. potápačské osvedčenie, osvedčenie o absolvovaných horolezeckých kurzoch, osvedčenie vykonania zoskokov padákom, vodičský preukaz a všetky ďalšie osvedčenia podľa vlastného uváženia),

·         kópia prehľadu o neprítomnosti v štátnej službe za roky 2019 - 2021.

 

 

Kontaktná osoba - pre všetkých žiadateľovrtm. Dušan ŠTAFFEN, č. tel.: 0960 44 27 07, e-mail: dusan.staffen@mil.sk.

 

Požadovanú dokumentáciu zašlite do 4. júna 2021 (pečiatka) na adresu:

 

Výcviková základňa Síl pre špeciálne operácie

rtm. Dušan Štaffen

Rajecká cesta 18

010 01 Žilina

 

 

V prípade neúplnosti dokumentácie alebo nedodržania termínu nebudú žiadosti akceptované!

 

Osobné pozvánky na výber budú zasielané služobným postupom až po posúdení úplnosti a správnosti predložených dokumentov.

 

 

V pozvánke budú uvedené všetky podstatné podrobnosti súvisiace s výberom, akými sú napr. časový harmonogram výberu a potrebný materiál osobného používania z vlastných zdrojov uchádzača.

 

Uchádzači absolvujú výber formou sústredeného výcviku jednotky, avšak v deň nástupu a v deň ukončenia výberu účastníci absolvujú služobnú cestu (v domovských útvaroch budú vykazovaní v počtoch ako na SC a ich cestovné a stravné náležitosti budú preplatené na základe platného vyplneného CP).

 

Ubytovanie a stravovanie počas sústredeného výcviku bude zabezpečené bezplatne zo zdrojov Výcvikovej základne Síl pre špeciálne operácie. 

 

 

Výber personálu do Síl pre špeciálne operácie je zamestnanie, ktorého cieľom je vybrať príslušníkov OS SR pre potreby Síl pre špeciálne operácie. 

 

 

1. časť - testovacia časť jednotlivca:

·         preskúšanie PrV z pohybovej výkonnosti,

·         preskúšanie z plávania,

·         preverenie odbornej spôsobilosti,

·         preverenie jazykovej spôsobilosti, 

·         psychotesty. 

 

 

2. časť - komplexné zamestnanie v teréne - fyzické a psychické preverenie vytrvalosti, sily, obratnosti, riešenia krízových situácií atď. 

 

3. časť – personálna časť

·         základné informácie o činnostiach, ktoré budú profesionálni vojaci po úspešnom výbere vykonávať, 

·         osobné pohovory uchádzača s výberovou komisiou.

 

 

Predčasné ukončenie výberu:

 

·         odstúpenie na vlastnú žiadosť (vyčerpanie, strata motivácie, zdravotné dôvody a pod.),

·         vyradenie zo zdravotných dôvodov na podnet lekára alebo zdravotníka, 

·         vyradenie na podnet psychológa, 

·         vyradenie pre závažné porušenie BOZP alebo nariadení riadiaceho zamestnania,

·         vyradenie pre nesplnenie limitu v rozhodujúcich disciplínach.

 

 

Všeobecné podmienky a hodnotenie:

 

Uchádzač sa zúčastňuje výberu na vlastnú žiadosť a dobrovoľne. Výberu k Silám pre špeciálne operácie sa môže uchádzač zúčastniť najviac 3x.

 

V prípade, že uchádzač vážne poruší bezpečnostné opatrenia alebo vojenskú disciplínu, bude automaticky z výberu vylúčený. Pre tieto porušenia nebude možné v budúcnosti akceptovať žiadosť takto vyradeného uchádzača o zaradenie do výberu.

 

V prípade predčasného ukončenia výberu z akéhokoľvek dôvodu bude uchádzač odoslaný späť do miesta výkonu štátnej služby, o čom bude útvar písomne informovaný.

 

Výsledok výberu oznámi veliteľ Síl pre špeciálne operácie písomne veliteľovi vojenského útvaru, ktorý uchádzača do výberu vyslal, až po schválení personálneho zámeru NGŠ.

 

Takzvaná „platnosť výberu“, teda akceptovanie splnenia podmienok pre prijatie k Silám pre špeciálne operácie po úspešnom absolvovaní výberu, je po dobu štyroch rokov.

 Autor: podplukovník Mário Pažický, StrCaP/VeSŠO , Foto: poručíčka Miroslava Mindárová, VeSŠO - Dátum: 06.05.2021
Čítanosť: 10178
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share