Preskocit navigáciu

Oddelenie psychologických a sociologických činností


npor. Slyšková
nadporučíčka PhDr. Ivana SLYŠKOVÁ  
náčelníčka oddelenia psychologických a sociologických činností.
 

ODDELENIE PSYCHOLOGICKÝCH A SOCIOLOGICKÝCH ČINNOSTÍ

 

Oddelenie psychologikých a sociologických činností je zložka Personálneho úradu OS SR priamo podriadená riaditeľovi PÚ. Realizuje psychologické a sociologické činnosti v prospech rezortu ministerstva obrany. Vypracúva a uskutočňuje sociologické a psychologické projekty v prospech ŠbPO, jednotlivých odborov a súčasti PÚ.

 

Hlavné úlohy:

 • posudzuje    používanie     diagnostických     a výskumných      nástrojov,     vypracúva a štandardizuje    psychologické a sociologické metódy, metodické postupy a techniky,
 • vykonáva sociálne a personálne analýzy v rezorte ministerstva obrany na zabezpečenie spätnej väzby pre uskutočňovanie komplexnej politiky ľudských zdrojov a pri podpore tvorby koncepcií a stratégií,
 • podieľa sa a vykonáva psychologický a sociologický výskum v prospech rezortu MO SR,
 • vytvára a štandardizuje výberové metódy a testové batérie pre výber personálu, 
 • podieľa sa na analýzach pracovných činností a spracúva sociálne a psychologické aspekty štandardov povolaní,
 • vytvára, pripravuje, udržiava a riadi sieť anketárov rezortu MO SR,
 • vypomáha pri realizácii psychologickej prípravy vo výcviku útvarov a zariadení OS SR,
 • poskytuje informácie v oblasti psychologického poradenstva, orientácie pracovníkov rezortu na trhu práce, princípov a zásad vedenia ľudí,
 • odborne a metodicky sa podieľa na  výbere personálu v rámci ozbrojených síl,
 • podieľa sa na tvorbe a novelizácií odborných noriem,
 • plní úlohy v rámci pripomienkového konania týkajúceho sa novelizácie odborných dokumentov v pôsobnosti personálneho manažmentu,
 • odborne a metodicky zabezpečuje psychologickú prípravu, podporu a starostlivosť o personál OS SR vo všetkých fázach nasadenia do vojenských operácií,  
 • zabezpečuje prípravu a nasadenie tímov krízovej intervencie v situáciách krízy, pri nehodách, mimoriadnych udalostiach a živelných pohromách,
 • zabezpečuje realizáciu sociologickej a psychologickej osvety s cieľom optimalizovať kvalitu života profesionálnych vojakov a dosiahnuť dodržiavanie zásad psychohygieny,
 • podieľa sa na výcviku, príprave, plánovaní a rozvoji štruktúr civilno-vojenskej spolupráce a vedení psychologických operácií v rámci OS SR,
 • rozvíja spoluprácu s medzinárodnými a celoštátnymi psychologickými, sociologickými a spoločenskovednými inštitúciami, organizáciami, zariadeniami a pracoviskami,
 • podieľa sa na činnosti medzinárodných stavovských organizácií a na spolupráci psychologických pracovísk členských krajín NATO,
 • podieľa sa na implementácii štandardov NATO v oblasti aplikovanej vojenskej psychológie, aktívne sa zapája do činnosti pracovných výborov NATO v oblasti aplikovanej vojenskej psychológie.  

Skočiť na menu


Share