Preskocit navigáciu

Obdobie roku 2007


       V tomto období bolo pred Vojenskú políciu postavené veľké množstvo plánovaných, ale oveľa viac neplánovaných úloh a požiadaviek. Z neplánovaných, o to však náročnejších možno spomenúť podiel Vojenskej polície na odstraňovaní následkov výbuchu v Novákoch, ktorý mal tragické následky. Z tých príjemnejších spomeňme aspoň historicky prvé, ale o to vrúcnejšie stretnutie s vojenskými dôchodcami Riaditeľstva Vojenskej polície.
       V apríli predseda vlády SR Róbert FICO a minister obrany František KAŠICKÝ ocenili všetky zasahujúce zložky, ktoré sa podieľali na odstraňovaní následkov výbuchu vo VOP v Novákoch.

       Slávnostné odovzdávanie prebehlo v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR.
Za Vojenskú políciu boli ocenení:
- plk. JUDr. Stanislav BERO
- pplk. Ing. Marián ZLATOVSKÝ
- kpt. Ing. Miloš MÚRANICA
- npor. Ing. Radoslav TVERDÍK
- nrtm. Peter BELÁK
- nrtm. Peter PALÁK
- nrtm. Stanislav VAŇO
- rtm. Ivan ŠTUBŇA
- rtn. Peter DUBRAVA

kasicky1

kasicky2    

                                 ngsodmena

       Prijatím novely zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo uzákonené vysielanie príslušníkov Vojenskej polície na plnenie úloh mimo územia SR, medaila Vojenskej polície a príplatok príslušníkom Vojenskej polície. 
       Z dôvodu morálneho zastarania a fyzického opotrebenia bola začiatkom roka 2007 realizovaná výmena starých služobných preukazov príslušníkov VP za nové.

       Tradične dobrú úroveň medzirezortných partnerských vzťahov potvrdzuje možnosť vysielania príslušníkov Vojenskej polície na štúdium na Akadémii policajného zboru SR v Bratislave, kde mohli študovať:
- Vyšetrovateľ s neprávnickým vzdelaním
- Poriadková polícia
- Dopravná polícia (2 príslušníci VP)
       
       V septembri 2007 bola vykonaná certifikácia skupiny pre riešenie krízových situácií útvaru Vojenskej polície Banská Bystrica, ktorá je súčasťou mechanizovanej prápornej skupiny. K naplneniu tohto cieľa bol vykonaný rad cvičení a zamestnaní s následnou účasťou Vojenskej polície na certifikačnom cvičení „IRON DAGGER 2007“, kedy po prvý krát v histórii jednotka VP získala certifikát za dosiahnutie bojovej spôsobilosti.

IRON DAGGER 2007

      Vojenská polícia sa aj naďalej podieľala na výstavbe Mnohonárodného práporu Vojenskej polície (MNMPBAT NATO ) pod vedením Poľska, do ktorej Slovenská republika prispieva jednotkou o sile čaty a funkcionármi zaradenými do štábu práporu. V priebehu roku 2007 sa príslušníci VP zúčastnili rokovaní s členskými krajinami tohto projektu (Poľsko, Chorvátsko, Česká republika). Tieto stretnutia vyvrcholili vyhodnotením činnosti NATO MNMPBAT, spojeným s rokovaniami pracovných skupín CCG, FG a LEGAD na spoločnom stretnutí 10. – 13. decembra 2007 v Trenčíne. Vojenská polícia SR zároveň prevzala vedúcu pozíciu v prápore na celý rok 2008

mnmpbat2007

 Zahraničné aktivity Vojenskej polície

       Zahraničné aktivity boli vykonávané v súlade s plánom a s prihliadnutím na plnenie prioritných cieľov. Nosnou úlohou zostáva podiel na výstavbe MNMPBAT NATO. Pracovná skupina Vojenskej polície sa podieľala na príprave ALLIED MILITARY POLICE DOCTRINE (doktrína spoločnej vojenskej polície NATO) AJP-3.2.3.3. v rámci programu MP PANEL.
       Príslušníci VP sa zúčastnili množstva ďalších pracovných rokovaní, sympózií, seminárov a osláv významných výročí v partnerských krajinách. Riaditeľ VP prijal v priestoroch riaditeľstva VP oficiálne delegáciu predstaviteľov Ukrajinských ozbrojených síl.
       V októbri 2007 sa na pôde riaditeľstva VP uskutočnilo pracovné rokovanie „Príprava deklarovaných jednotiek“ s príslušníkmi VP Českej republiky. Rokovanie bolo zamerané na výmenu skúseností z oblasti tvorby operačného procesu, dokumentácie a logistického zabezpečenia prípravy deklarovaných jednotiek pre nasadenie do operácií medzinárodného krízového manažmentu.

Vojenská polícia v zahraničných misiách a operáciách:
   - UNDOF Sýria ... 3 príslušníci
   - UNFICYP Cyprus ... 6 príslušníkov
   - KFOR Kosovo ... 3 príslušníci
   - ALTHEA Bosna a Hercegovina ... 35 príslušníkov

      Významným medzníkom v histórii Vojenskej polície bolo vyslanie prvej organickej jednotky VP na plnenie úloh v zahraničí. Dňa 5. januára 2007 rotovalo 35 príslušníkov skupiny pre riešenie krízových situácií útvaru Vojenskej polície Banská Bystrica do operácie ALTHEA v Bosne a Hercegovine. 
 althea

      Za účelom zvýšenia odbornej pripravenosti vojenských policajtov a plnenia úloh vyplývajúcich z Uznesenia vlády SR č. 498/2005 k akčným plánom realizácie plnenia zámerov Národného programu boja proti drogám na obdobie 2005 – 2008 sa Vojenská polícia zapojila do projektu Vzdelávacie aktivity v oblasti drogovej problematiky, ktorý bol realizovaný s finančnou podporou EÚ v rámci projektu Prechodný fond a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR.  

drogova

       Garantom a prijímateľskou inštitúciou bol Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Úradu vlády SR. Do tohto vzdelávania sa zapojilo 82 príslušníkov Vojenskej polície, ktorí v priebehu júna absolvovali štyri dvojdňové semináre. Na seminároch v Bratislave a Slovenskej Ľupči pri Banskej Bystrici prednášali JUDr. Jozef Čentéš PhD. a JUDr. Tibor Šumichrast z trestného odboru Generálnej prokuratúry SR. Súčasťou projektu bolo aj vydanie príručky Vyšetrovanie drogovej kriminality, ktorá pre účastníkov projektu predstavuje manuál v procese trestného konania. Príručka bola spracovaná odborníkmi v predmetnej oblasti podľa požiadaviek Vojenskej polície.

drogova1

Kynológia vo Vojenskej polícii

       Riadenie kynológie v rezorte ministerstva obrany bolo po reorganizácii a výraznom znížení počtov veterinárnej služby znefunkčnené. Organizovať kynológiu v celorezortnom meradle cestou Odboru kynológie VC VP Liptovský Mikuláš (následník bývalého Výcvikového strediska vojenskej kynológie Hronsek) sa ukázalo ako nevhodné. Z týchto dôvodov bolo dňom 1.7.2007 rozhodnutím ministra obrany SR vytvorené Oddelenie kynológie riaditeľstva VP.

kyn1

      Dňom 1.8.2007 vstúpili do platnosti Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 62/2007 o kynológii, ktoré dali Vojenskej polícii do vienka riadenie kynológie v celom rezorte po stránke odbornej, metodickej, kontrolnej, organizačnej a koncepčnej. Využívanie kynológie a jej zabezpečenie po stránke personálnej a materiálnej je v kompetencii útvarov a zariadení využívajúcich psov.
      Bola nadviazaná spolupráca s inými ozbrojenými zložkami v oblasti kynológie a kynologického výcviku, v rámci ktorého bol vycvičený prvý psovod a služobný pes VP na detekciu drog. Začalo sa s výcvikom služobných psov na detekciu výbušnín. V priebehu roka 2007 bolo vydaných 7 metodických pokynov na riadenie a zabezpečenie služobnej kynológie s celorezortnou platnosťou.
       V rámci spolupráce s inými armádami vojsk NATO bol vykonaný súčinnostný výcvik so psovodmi US Army s nadväzujúcou výmenou skúseností v oblasti výcviku a využitia služobných psov.

2007kynologia2

       Podľa požiadaviek útvarov a pridelených finančných prostriedkov boli nakúpené a doplnené psy pre potreby Vojenskej polície (9 ks) a pre OS SR (14 ks).
V podmienkach Oddelenia kynológie Hronsek začalo budovanie veterinárnej ošetrovne.
       S veľkým ohlasom sa stretávajú ukážky kynológie pre verejnosť, čoho následok je množstvo ďakovných listov a uznaní.
       V jeseni 2007 začal historicky prvý Základný kurz psovodov a psov na detekciu výbušnín.
       Začali prípravné práce k tomu, aby sme v roku 2008 mohli v obmedzenej miere začať s vlastným odchovom šteniat pre potreby doplňovania stavov služobných psov.
       Na záver fotka, ktorá ukazuje, že kynológia ako taká má priaznivcov „na najvyšších miestach“.

2007kynologia3

S ministrom obrany SR Františkom KAŠICKÝM

       Okrem pracovných aktivít, bol tento rok úspešný aj na organizovanie športových akcií. Tento rok sa konal 1. ročník Memoriálu pplk. Ľuboša BELÁKA, športový deň riaditeľa VP v lesoparku Brezina, kde bol vytvorený priestor na turistiku, cykloturistiku a priestorovo nenáročného športové hry, posedenie pri ohni, alebo občerstvenie v hoteli Brezina. V júni 2007 sa v priestoroch Turecký Vrch konal 28. ročník Novinárskej mušky. Túto súťaž pre novinárov zorganizovali príslušníci VP, ktorí prítomným pripravili rôzne strelecké disciplíny. Novinári mali možnosť vyskúšať si nesúťažne streľbu z ostreľovacej pušky.

 2007bellak1

2007bellak2

 

 


Skočiť na menu


Share